Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku

Zaświadczenie o niekaralności do wytwarzania odpadów

Wytwórca odpadów – to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Będzie potrzebne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku.

Potrzebę przedłożenia zaświadczenia o niekaralności do wytwarzania odpadów nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz 799) wedle której do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zaświadczenie przedkładają wszystkie osoby wymienione w KRS.

Zaświadczenie o niekaralności do zbierania i przetwarzania odpadów

Przetwarzanie – to proces odzysku lub unieszkodliwiania w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Zbieranie odpadów – czyli gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Również będzie potrzebne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku.

Konieczność przedłożenia zaświadczenia o niekaralności do zbierania i przetwarzania odpadów nakłada ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz 992) wedle, której do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się odnośnie osób:
1) zaświadczenie o niekaralności,
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
2) odnośnie firm zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku


Zobacz również: zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów


 

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Do do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagana jest informacja o osobie lub podmiocie zbiorowym czyli zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów za za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).

Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów – to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów – to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk (proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce)
lub unieszkodliwianie (proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii).

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Przejdź do strony z formularzem zmówienia zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zaszufladkowano do kategorii KRK

WARSZAWA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Obecnie w mieście Warszawa zaświadczenie o niekaralności w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i one są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W SĄDZIE

Odnośnie miasta Warszawa zaświadczenie o niekaralności można zamówić przez internet bez wizyty w Sądzie za pośrednictwem formularza zamówienia. Link do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności w Warszawie.

ZAŚWIADCZENIE ZOSTANIE WYSŁANE LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM DO DOMU, BIURA W POLSCE LUB ZAGRANICĘ oraz SKAN na eMail

Zobacz szczegółowy opis procedury zamawiania zaświadczenia o niekaralności przez internet z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w Warszawie.

JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ZLECIĆ PRZETŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKIzaświadczenie o niekaralności Warszawa po angielsku LUB NIEMIECKIzaświadczenie o niekaralności Warszawa po niemiecku

Zaświadczenie o niekaralności może zostać przetłumaczone (tłumaczenie uwierzytelnione) przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub niemieckiego. Wtedy dodatkowo oprócz zaświadczenia o niekaralności Warszawa, które będzie w języku polskim wysłane zostanie także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku (angielski lub niemiecki). Koszt tłumaczenia podany jest w zakładce cennik. Zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie wykonanej przez doświadczonych tłumaczy.

NADTO BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU DO WARSZAWY ZAŚWIADCZENIE MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH ZLECAJĄC TO W ZAMÓWIENIU

Zamówione w tej witrynie zaświadczenie o niekaralności może zostać zalegalizowane czyli potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (MSZ), że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód wykorzystane w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostilla zaświadczenia o niekaralności Warszawa został podany w zakładce cennik.

OD 12 LAT DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA Krajowego Rejestru Karnego

Zlecenie usługi w tym serwisie pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do pracy, przetargu, transportu, pozwolenia lub koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo), które należy wydrukować podpisać i nadać listownie na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności w sądzie i odeśle oryginał listem poleconym lub kurierem oraz skan na e-mail.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności online Warszawa.

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Zobacz także: zaswiadczenie o niekaralności Piła,
zaświadczenie o niekaralności Kielce.
Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Podmioty sektora finansowego mogą sprawdzać niekaralność osób ubiegających się o zatrudnienie i zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem mieniem i finansami i wymagać dokumentu – zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach.

Zaświadczenie o niekaralności dla pracowników sektora finansowego

Kandydat ubiegający się o pracę w: banku, skoku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, biurze usług płatniczych, agencji ratingowej, powszechnym towarzystwie emerytalnym, pracowniczym towarzystwie emerytalnym, biurze maklerskim, leasingodawcy, zakładzie ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowej, jako broker reasekuracyjny, a także Urzędzie Nadzoru Finansowego, NBP, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym może zostać poproszony o udokumentowanie swojej niekaralności poprzez przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy

Nieudzielenie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie informacji o niekaralności lub jej nieudokumentowanie, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby lub niezawarcia umowy.

Zwrot kosztów za zaświadczenie o niekaralności –  DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W URZĘDZIE

Wypełnij formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do pracy już dziś przez internet. Zgodnie z art 8 podmiot sektora finansowego niezwłocznie zwraca osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji z KRK.

Na złożone w tym serwisie zamówienie zostanie wystawiona faktura na podstawie, której można uzyskać zwrot poniesionych kosztów na zaświadczenie o niekaralności i nie musisz w tym celu jechać do urzędu.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności do pracy.					
Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Od 1 września 2018 r. stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nowy nauczyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności nauczyciela, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie poprzedniego stosunku pracy.

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela do pracy w szkole.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności nauczyciela.

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamów przez internet bez wizyty w urzędzie w wysyłką listem lub kurierem.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z CROD.

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – zwany CROD prowadzi Minister Edukacji Narodowej. Wniosek o udzielenie informacji z CROD może być wysłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej, należy kierować na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”. Wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć dyrektorzy, które posiadają konto na ePUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

Możliwe informacje w CROD o ukaraniu:

  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela,
  • informacja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz okres zawieszenia,
  • wszystkie dane dotyczące wnioskodawcy.


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Zaszufladkowano do kategorii KRK