Licencja taxi zaświadczenie o niekaralności

Niewiele czasu pozostało bo do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę licencja taxi zaświadczenie o niekaralności oraz uprawnienia do przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób zobowiązani są dostarczyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie nowych wymagań, określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym. Te zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), obowiązującej od 17 września tegoż roku.

Najnowsze przepisy nakładają na przedsiębiorców, którzy posiadają licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób, oraz licencje taksówkowe, obowiązek przedstawienia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających zgodność z warunkami określonymi w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z treścią nadaną przez wspomnianą nowelizację.

licencja taxi zaświadczenie o niekaralności

Reasumując przedsiębiorcy muszą do 31 marca 2024 r. dostarczyć organowi licencyjnemu aktualne Zaświadczenie o niekaralności – licencja taxi zaświadczenie o niekaralności, datowane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, obejmujące zarówno licencję na taksówkę, jak i uprawnienia do przewozu osób. To zaświadczenie potwierdza, że przedsiębiorca wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku braku poddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia w życie wspomnianej nowelizacji zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.

Zobacz także WARSZAWA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI lub Krajowy Rejestr Karny lub Zaświadczenie o Niekaralności – Proces, Koszty i Czas Oczekiwania