Zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności do adopcji 

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka w tym informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.

Na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 697.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Ośrodek adopcyjny.

Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190.  W przypadku zlecenia realizacji zadania, marszałek województwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.

Dyrektorem ośrodka.

Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności:

  • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej
  • gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Ośrodek adopcyjny gromadzi dokumentację od kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje ich dotyczące w szczególności informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.


Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do adopcji znajduje się pod adresem KRK do adopcji