ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO ŻŁOBKA DO PRACY W ŻŁOBKU

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku czyli do opieki nad najmłodszymi dzieciakami. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dzieciakami od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieciak ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dzieciaka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dzieciaka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieciakiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dzieciak powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dzieciaka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dzieciak może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

Kto może być opiekunem w żłobku?

Opiekunem w żłobku może być osoba mająca zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku oraz:

  1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego bądź która
  2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Jak zostać opiekunem w żłobku posiadając zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku ?

Opiekunem w żłobku może być każda także osoba, która odbyła nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła osiemdziesięcio godzinne szkoleniew celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez czas co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 h w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Zajżyj także: zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub zaświadczenie o niekaralności nauczyciela