Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Od 1 września 2018 r. stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nowy nauczyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności nauczyciela, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie poprzedniego stosunku pracy.

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela do pracy w szkole.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności nauczyciela.

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamów przez internet bez wizyty w urzędzie w wysyłką listem lub kurierem.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z CROD.

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – zwany CROD prowadzi Minister Edukacji Narodowej. Wniosek o udzielenie informacji z CROD może być wysłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej, należy kierować na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”. Wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć dyrektorzy, które posiadają konto na ePUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

Możliwe informacje w CROD o ukaraniu:

  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela,
  • informacja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz okres zawieszenia,
  • wszystkie dane dotyczące wnioskodawcy.


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.