Formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności dla firm – Informacja o podmiocie zbiorowym z KRKJako firmę czyli podmiot zbiorowy należy rozumieć:

 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa,
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek,
 • podmiot w stanie likwidacji,
 • przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
 • zagraniczną jednostkę organizacyjną.
 • Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

  Zaświadczenie o niekaralności – informacja o podmiocie zbiorowym krk
   Formularz wyłącznie dla firm posiadających nr KRS:

   Numer KRS:
   nr KRS podmiotu
   Zarząd (imię i nazwisko):
   gdy reprezentacja jednoosobowa wg KRS
   Zarząd (imię i nazwisko):
   gdy reprezentacja wieloosobowa wg KRS
  • Cel pobierania zaświadczenia:
  • Zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi w trybie art. 108)
  • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
  • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277))
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • faktura
  • paragon
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa:
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.