Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Podmioty sektora finansowego mogą sprawdzać niekaralność osób ubiegających się o zatrudnienie i zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem mieniem i finansami i wymagać dokumentu – zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach.

Zaświadczenie o niekaralności dla pracowników sektora finansowego

Kandydat ubiegający się o pracę w: banku, skoku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, biurze usług płatniczych, agencji ratingowej, powszechnym towarzystwie emerytalnym, pracowniczym towarzystwie emerytalnym, biurze maklerskim, leasingodawcy, zakładzie ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowej, jako broker reasekuracyjny, a także Urzędzie Nadzoru Finansowego, NBP, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym może zostać poproszony o udokumentowanie swojej niekaralności poprzez przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy

Nieudzielenie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie informacji o niekaralności lub jej nieudokumentowanie, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby lub niezawarcia umowy.

Zwrot kosztów za zaświadczenie o niekaralności –  DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W URZĘDZIE

Wypełnij formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do pracy już dziś przez internet. Zgodnie z art 8 podmiot sektora finansowego niezwłocznie zwraca osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji z KRK.

Na złożone w tym serwisie zamówienie zostanie wystawiona faktura na podstawie, której można uzyskać zwrot poniesionych kosztów na zaświadczenie o niekaralności i nie musisz w tym celu jechać do urzędu.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności do pracy.