Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osób – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego


FORMULARZ ZAMÓWIENIA KRK – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności dla:
  Formularz sprawdzenia osób a także osób prowadzących działalność gospodarczą tgz – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego:

 • 11 cyferek są w dowodzie
 • nazwisko po ojcu/mężu
 • obecnie noszone nazwisko
 • np. Ewa Romana
 • np. 21 maj 1961
 • np. Konin
 • np. Eryk
 • np. Olga
 • np. Wiara
 • np. polskie
 • np. 01-248 Ełk, ul. Mazurska 44/7
 • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:

 • Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
 • Cel wydania zaświadczenia – zakres informacji do sprawdzenia:

 • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej – eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)
 • Czynności dodatkowe:

 • Apostille lub Legalizacja w MSZ (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie)
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki.
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • faktura
 • paragon
 • PROMOCJA
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: