Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osób – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego


FORMULARZ ZAMÓWIENIA KRK – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Reasumując aby otrzymać zaświadczenie w serwisie zaswiadcznie-krk.pl należy:
1. Wypełnić prawidłowo poniższy formularz zamówienia.
2. Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem w banku lub na poczcie polskiej.
3. Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
4. Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny.
5. Gdy przyjdą podpisane dokumenty zwrotne uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zamawiającego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego zaświadczenie lub wykonane zostaną dodatkowe usługi (tłumaczenie lub legalizacja, apostille w MSZ).
Przejdź do szczegółowego opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności dla:
  Formularz sprawdzenia osób a także osób prowadzących działalność gospodarczą tgz – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego:

  Numer PESEL:
  11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
  Nazwisko rodowe:
  nazwisko po ojcu lub mężu
  Nazwisko (w tym przybrane):
  obecnie nazwisko
  Imiona:
  np. Anna Iwona
  Data urodzenia:
  np. 11 luty 1969
  Miejsce urodzenia:
  np. Radom
  Imię ojca:
  np. Jan
  Imię matki:
  np. Alina
  Nazwisko rodowe matki:
  np. Wiśniewska
  Obywatelstwo:
  np. polskie
  Adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
  np. 11-798 Płock, ul. Leśna 4/78

  Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:

 • Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
 • Cel wydania zaświadczenia – zakres informacji do sprawdzenia:

 • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
 • zaświadczenie do pracy żłobek – klub dziecięcy
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej – eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie na trenera – instruktora sportu
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)
 • Czynności dodatkowe:

 • Apostille lub Legalizacja w MSZ (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie)
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język włoski.
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • faktura
 • paragon
 • PROMOCJA
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: