Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku

Zaświadczenie o niekaralności do wytwarzania odpadów

Wytwórca odpadów – to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Będzie potrzebne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku.

Potrzebę przedłożenia zaświadczenia o niekaralności do wytwarzania odpadów nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz 799) wedle której do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zaświadczenie przedkładają wszystkie osoby wymienione w KRS.

Zaświadczenie o niekaralności do zbierania i przetwarzania odpadów

Przetwarzanie – to proces odzysku lub unieszkodliwiania w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Zbieranie odpadów – czyli gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Również będzie potrzebne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku.

Konieczność przedłożenia zaświadczenia o niekaralności do zbierania i przetwarzania odpadów nakłada ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz 992) wedle, której do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się odnośnie osób:
1) zaświadczenie o niekaralności,
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
2) odnośnie firm zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku


Zobacz również: zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów


 

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Do do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagana jest informacja o osobie lub podmiocie zbiorowym czyli zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów za za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).

Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów – to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów – to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk (proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce)
lub unieszkodliwianie (proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii).

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Przejdź do strony z formularzem zmówienia zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do wizy

Zaświadczenie o niekaralności do wizy

Odnośnie USA każda osoba w wieku powyżej 16 lat ubiegająca się o wizę imigracyjną powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności do wizy z kraju obecnego zamieszkania, jeśli znajduje się w nim od co najmniej sześciu miesięcy oraz ze wszystkich innych krajów, w których przebywała dłużej niż rok (oprócz Stanów Zjednoczonych).

Zaś przypadku osób ubiegających się o wizę narzeczeńską, oprócz zaświadczenia o niekaralności z kraju aktualnego zamieszkania, należy także przedstawić zaświadczenia ze wszystkich krajów, w których mieszkało się przez 6 miesięcy lub dłużej po ukończeniu 16 roku życia.

Nnadto zaświadczenie o niekaralności do wizy wymagane jest z każdego państwa, w którym dana osoba była kiedykolwiek aresztowana, niezależnie od długości pobytu w tym państwie. Zaświadczenie o niekaralności do wizy lub karalności powinno obejmować całkowity okres pobytu osoby zainteresowanej na terenie kraju wydającego dokument, a zaświadczenie z kraju obecnego zamieszkania powinno zostać wydane na krótko przed rozmową w konsulacie. Dokument zachowuje ważność w ciągu 12 miesięcy od chwili wydania.

W niektórych krajach zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem nieosiągalnym. Na stronie internetowej Departamentu Stanu możecie Państwo sprawdzić czy takie zaświadczenie o niekaralności jest osiągalne z kraju, w którym mieszkaliście ponad rok i w jaki sposób można je uzyskać.

Zaświadczenie o niekaralności do wizy USA

Każda osoba w przeszłości karana powinna przedstawić oryginał lub odpis wyroku sądowego, niezależnie od tego, czy była następnie objęta amnestią lub ułaskawiona.

Akta sądowe (wyrok) powinny zawierać dokładny opis okoliczności przestępstwa, a także sposobu egzekwowania kary, z ewentualną karą pieniężną włącznie. Należy je przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Przejdź do strony zaświadczenie o niekaralności Stany Zjednoczone Ameryki USA online.


 

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach

Ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Podmioty sektora finansowego mogą sprawdzać niekaralność osób ubiegających się o zatrudnienie i zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem mieniem i finansami i wymagać dokumentu – zaświadczenie o niekaralności do pracy w finansach.

Zaświadczenie o niekaralności dla pracowników sektora finansowego

Kandydat ubiegający się o pracę w: banku, skoku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, biurze usług płatniczych, agencji ratingowej, powszechnym towarzystwie emerytalnym, pracowniczym towarzystwie emerytalnym, biurze maklerskim, leasingodawcy, zakładzie ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowej, jako broker reasekuracyjny, a także Urzędzie Nadzoru Finansowego, NBP, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym może zostać poproszony o udokumentowanie swojej niekaralności poprzez przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy

Nieudzielenie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie informacji o niekaralności lub jej nieudokumentowanie, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby lub niezawarcia umowy.

Zwrot kosztów za zaświadczenie o niekaralności –  DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W URZĘDZIE

Wypełnij formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do pracy już dziś przez internet. Zgodnie z art 8 podmiot sektora finansowego niezwłocznie zwraca osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji z KRK.

Na złożone w tym serwisie zamówienie zostanie wystawiona faktura na podstawie, której można uzyskać zwrot poniesionych kosztów na zaświadczenie o niekaralności i nie musisz w tym celu jechać do urzędu.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności do pracy.					
Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

Od 1 września 2018 r. stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nowy nauczyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności nauczyciela, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie poprzedniego stosunku pracy.

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela do pracy w szkole.

Przejdź teraz do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności nauczyciela.

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamów przez internet bez wizyty w urzędzie w wysyłką listem lub kurierem.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z CROD.

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – zwany CROD prowadzi Minister Edukacji Narodowej. Wniosek o udzielenie informacji z CROD może być wysłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej, należy kierować na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”. Wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć dyrektorzy, które posiadają konto na ePUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

Możliwe informacje w CROD o ukaraniu:

  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
  • prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela,
  • informacja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz okres zawieszenia,
  • wszystkie dane dotyczące wnioskodawcy.


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Zaszufladkowano do kategorii KRK