Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny gromadzi dane:

 •  o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 •  o osobach, które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 •  o osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.),
 •  o osobach, które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 •  o osobach, które są poszukiwane listem gończym,
 •  o osobach, które są tymczasowo aresztowane,
 •  o osobach, które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Krajowy Rejestr Karny wydaje zaświadczenie o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego obejmujące zakres – skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub mieszkała w jednym z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do KRK Krajowy Rejestr Karny wniosku o wystąpienie z zapytaniem o informację dotyczącą jego osoby zawartą w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest lub była obywatelem państwa, do którego kierowane jest zapytanie, lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium.

Godną uwagi jest także artykół Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO ŻŁOBKA DO PRACY W ŻŁOBKU

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku czyli do opieki nad najmłodszymi dzieciakami. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dzieciakami od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieciak ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dzieciaka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dzieciaka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieciakiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dzieciak powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dzieciaka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dzieciak może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

Kto może być opiekunem w żłobku?

Opiekunem w żłobku może być osoba mająca zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku oraz:

 1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego bądź która
 2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Jak zostać opiekunem w żłobku posiadając zaświadczenie o niekaralności do żłobka do pracy w żłobku ?

Opiekunem w żłobku może być każda także osoba, która odbyła nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła osiemdziesięcio godzinne szkoleniew celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez czas co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 h w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Zajżyj także: zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub zaświadczenie o niekaralności nauczyciela

GDYNIA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

GDYNIA Zaświadczenie o niekaralności

Obecnie w mieście Gdynia zaświadczenie o niekaralności w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i one są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Pl. Konstytucji 5
81-969 Gdynia

DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W SĄDZIE

Odnośnie miasta Gdynia zaświadczenie o niekaralności można zamówić przez internet bez wizyty w Sądzie za pośrednictwem formularza zamówienia. Link do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności w Gdyni.

ZAŚWIADCZENIE ZOSTANIE WYSŁANE LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM DO DOMU, BIURA W POLSCE LUB ZAGRANICĘ oraz SKAN na eMail

Zobacz szczegółowy opis procedury zamawiania zaświadczenia o niekaralności przez internet z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w Gdyni.

JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ZLECIĆ PRZETŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKIzaświadczenie o niekaralności Gdynia po angielsku LUB NIEMIECKIzaświadczenie o niekaralności Gdynia po niemiecku

Zaświadczenie o niekaralności może zostać przetłumaczone (tłumaczenie uwierzytelnione) przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub niemieckiego. Wtedy dodatkowo oprócz zaświadczenia o niekaralności Gdynia, które będzie w języku polskim wysłane zostanie także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku (angielski lub niemiecki). Koszt tłumaczenia podany jest w zakładce cennik. Zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie wykonanej przez doświadczonych tłumaczy.

NADTO BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU DO WARSZAWY ZAŚWIADCZENIE MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH ZLECAJĄC TO W ZAMÓWIENIU

Zamówione w tej witrynie zaświadczenie o niekaralności może zostać zalegalizowane czyli potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (MSZ), że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód wykorzystane w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostilla zaświadczenia o niekaralności Gdynia został podany w zakładce cennik.

OD 12 LAT DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA Krajowego Rejestru Karnego

Zlecenie usługi w tym serwisie pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do pracy, przetargu, transportu, pozwolenia lub koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo), które należy wydrukować podpisać i nadać listownie na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności w sądzie i odeśle oryginał listem poleconym lub kurierem oraz skan na e-mail.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności online Gdynia.

Zobacz także: zaswiadczenie o niekaralności Tomaszów Lubelski,
zaświadczenie o niekaralności Ostrowiec Świętokrzyski.