Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny gromadzi dane:

 •  o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 •  o osobach, które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 •  o osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 •  o osobach nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.),
 •  o osobach, które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 •  o osobach, które są poszukiwane listem gończym,
 •  o osobach, które są tymczasowo aresztowane,
 •  o osobach, które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Zaświadczenie o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego obejmujące zakres – skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności do adopcji 

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka w tym informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.

Na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 697.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190.  W przypadku zlecenia realizacji zadania, marszałek województwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.

Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Ośrodek adopcyjny gromadzi dokumentację od kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje ich dotyczące w szczególności informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do adopcji znajduje się pod adresem KRK do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego

W następstwie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub wniosku o dokonanie wpisu agenta do rejestru pośredników kredytowych należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego).

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego obejmie przestępstwa, o których mowa w art. 49 czyli aby osoby nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczy pośrednika kredytu hipotecznego, jego wspólników lub członków zarządu. Pośrednik kredytu hipotecznego powinien wymagać przedstawienia mu przez personel oświadczeń o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, które z najwyższą starannością należy przechowywać w dokumentacji personalnej.

Agent to firma współpracująca z pośrednikiem kredytu hipotecznego, który w myśl definicji jest przedsiębiorcą, wykonującym czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującym w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. Na podstawie artykułu 56 z wnioskiem do KNF o wpisanie agenta do rejestru pośredników kredytowych występuje pośrednik kredytu hipotecznego.

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego mogą kontynuować tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez spełnienia wymogu uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru pośredników kredytowych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że w tym terminie powinien być złożony wniosek wraz z zaświadczeniami o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Szczegóły w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 819.

Formularz zamówienia tutaj

TORUŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

TORUŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu (Toruń Zaświadczenie o niekaralności)
ul. Piekary 51, 87-100 TORUŃ
Obsługa klienta: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Biuro Informacyjne KRK (Toruń zaświadczenie o niekaralności) oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym wydając zaświadczenie o niekaralności dla miasta Toruń.

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do pracy, do przetargu dla nauczyciela, do transportu, do pozwolenia na broń itp. znajduje się poniżej

Zamów już teraz zaświadczenie o niekaralności do domu, biura lub zagranicę i wypełnij powyższy formularz.

TORUŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z KRK

Toruń zaświadczenie o niekaralności

Toruń zaświadczenie o niekaralności

Dokumenty dla ulic: 4 Pułku Lotniczego , 63. Pułku Piechoty , Adama Asnyka , Adama Freytaga , Adama Mickiewicza , Agatowa , Agrestowa , Akacjowa , Aleksandra Birkenmajera , Aleksandra Fredry , Aleksandra Jabłońskiego , Aleksandrowska , Alladyna , Alojzego Tujakowskiego , Ametystowa , Andrzeja Kmicica , Andrzeja Sobkowiaka , Antoniego Antczaka , Antoniego Bagińskiego , Antoniego Bolta , Antoniego Grabowskiego , Antoniego Swinarskiego , Apatora , Artyleryjska , Astrowa , Augustowska , Augustyna Kordeckiego , Bajeczna , Balladyny , Balonowa , Bananowa , Bankowa , Barbarka , Bartnicza , Bartosza Głowackiego , Barwna , Basieńki , Baśniowa , Bawarczyków , Bażantowa , Bażyńskich , Bekasa , Biała , Białostocka , Bielańska , Bliska , Bluszczowa , Bławatkowa , Błękitna , Bobrowa , Bociana , Boczna , Bohdana Paczyńskiego , Bolesława Chrobrego , Bolesława Leśmiana , Bolesława Prusa , Borowiacka , Borowikowa , Bractwa Kurkowego , Bratnia , Brązowa , Bronisława Jamontta , Bronisława Malinowskiego , Browarna , Brylantowa , Brzoskwiniowa , Brzozowa , Bukowa , Bulwar Filadelfijski , Bursztynowa , Bydgoska , Bytomska , Calineczki , Cedrowa , Ceglana , Celnicza , Ceramiczna , Chabrowa , Chełmińska , Chełmska , Chmielna , Ciasna , Cicha , Ciechanowska , Ciechocińska , Ciekawa , Cienista , Cierpicka , Cisowa , Cypriana Kamila Norwida , Cyprysowa , Czapli , Czecha , Czekoladowa , Czeremchowa , Czereśniowa , Czerniewicka , Czerwona Droga , Częstochowska , Czysta , Daleka , Dąbrówki , Diamentowa , Długa , Dobra , Dobrej Nadziei , Dobrzyńska , Dojazd , Dominikańska , Dożynkowa , Droga Czarnobłocka , Droga Starotoruńska , Droga Trzeposka , Ducha Świętego , Dworcowa , Dworska , Dybowska , Dyngusowa , Działowa , Edmunda Halleya , Elbląska , Elektryczna , Fabryczna , Familijna , Fantazyjna , Fasolowa , Feliksa Stamma , Figowa , Filomatów Pomorskich , Filtrowa , Fiołkowa , Flisacza , Forteczna , Fosa Staromiejska , Franciszka Ratajczaka , Franciszka Tadeusza Rakowicza , Franciszkańska , Fromborska zaświadczenie o niekaralności z Torunia, Fryderyka Chopina , Gabriela Narutowicza , Gaikowa , Gajowa , Galileusza , Gawędy , Gazowa , Gdańska , gen. Augusta E. Fieldorfa „Nila” , gen. Gustawa Orlicza-Dreszera , gen. Ignacego Prądzyńskiego , gen. Jana Henryka Dąbrowskiego , gen. Józefa Bema , gen. Józefa Chłopickiego , gen. Józefa Dwernickiego , gen. Józefa Hallera , gen. Józefa Sowińskiego , gen. Karola Kniaziewicza , gen. Stanisława Skrzyńskiego , gen. Stanisława Woyczyńskiego , Generała Kazimierza Pułaskiego , Generała Leopolda Okulickiego , Generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza , Generała Mikołaja Bołtucia , Generała Stefana Grota-Roweckiego , Generała Tadeusza Komorowskiego-Bora , Generała Tadeusza Kutrzeby , Generała Władysława Andersa , Gerarda Pająkowskiego , Gerwazego , Gipsowa , Gliniecka , Gminna , Gniewkowska , Golubska , Gołębia , Goplany , Gorzowska , Gościnna , Goździkowa , Grabowa , Graniczna , Granitowa , Grudziądzka , Grunwaldzka , Gryczana , Grzybowa , Guliwera , Gustawa Morcinka , Gustlika , Gwiaździsta , Harcerska , Hebanowa , Heleny Kaźmierczak-Połońskiej , Heleny Piskorskiej , Henryka Sienkiewicza , Henryka Strobanda , Hetmańska , Hiacyntowa , Hieronima Derdowskiego , Honoratki , Hoża , Hugona Kołłątaja , Hugona Morycińskiego , Husarska , Iglasta , Ignacego Danielewskiego , Ignacego Dudojcia , Ignacego Łukasiewicza , Ignacego Łyskowskiego , Ignacego Paderewskiego , Ignacego Tłoczka , Iławska , Inowrocławska , inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza , inż. Jana Brody , Inżynierska , Irysowa , Jacka Soplicy , Jagiellońska , Jagodowa , Jakuba Rubinkowskiego , Jakuba Suleckiego , Jałowcowa , Jana Brejskiego , Jana Brzechwy , Jana Dekerta , Jana Długosza , Jana Gadomskiego , Jana Heweliusza , Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Jana i Marii Prüfferów , Jana III Sobieskiego , Jana Karnowskiego , Jana Karola Chodkiewicza , Jana Kasprowicza , Jana Keplera , Jana Kilińskiego , Jana Kochanowskiego , Jana Matejki , Jana Mergentalera , Jana Michała Hubego , Jana Mohna , Jana Olbrachta , Jana Rybińskiego , Jana Skrzetuskiego , Janiny Bartkiewiczówny , Janiny Hurynowicz , Janiny i Eugeniusza Przybyłów , Janusza Kusocińskiego , Jarocińska , Jarosława Iwaszkiewicza , Jarzębinowa , Jasia i Małgosi , Jaskółcza , Jasna , Jaspisowa , Jastrzębia , Jaśminowa , Jaworowa , Jelenia , Jeleniogórska , Jemiołowa , Jeremiego Wiśniowieckiego , Jerzego Dobrzyckiego , Jesienna , Jeżyka , Jeżynowa , Jęczmienna , Joachima Lelewela , Jodłowa , Józefa Chrzanowskiego , Józefa i Sylwestra Buszczyńskich , Józefa Ignacego Kraszewskiego , Józefa Mireckiego , Józefa Mossakowskiego , Józefa Poniatowskiego , Józefa Sułkowskiego , Józefa Wybickiego , Juliana Fałata , Juliana Prejsa , Juliana Tuwima , Juliusza Słowackiego , Jurija Gagarina , Kalinowa , Kaliska , Kameliowa , Kameralna , Kamienna , Kanałowa , Kapitana Tadeusza Łęgowskiego , Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Karola Olszewskiego , Karola Szymanowskiego , Karolinki , Kartuska , Kasztanowa , Kaszubska , Katarzynki , Katowicka , Kazimierza Jagiellończyka , Kazimierza Osmańskiego , Kazimierza Wierzyńskiego , Kąkolowa , Kielecka , Klonowa , Kluczyki , Kłodzka , Kłopot , Kocia , Kociewska , Kogucia , Kolejowa , Kołowa , Kombajnowa , Konduktorska , Konfekcyjna , Koniczynki , Konińska , Koniuchy , Konopackich , Konopna , Konrada Grasera , Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego , Konstytucji 3 Maja , Konwaliowa , Końcowa , Kopciuszka , Kormorana , Kornela Makuszyńskiego , Kosa , Kosynierów Kościuszkowskich , Koszalińska , Kościelna , Kozacka , Kozia , kpt. Jana Drzewieckiego , Kraińska , Krajoznawcza , Krakowska , Krańcowa , Kresowa , Kręta , Krokusowa , Krośnieńska , Królewny Śnieżki , Królowej Jadwigi , Krótka , Krucza , Krynicka , Krzemieniecka , ks. Alfonsa Mańkowskiego , ks. Jerzego Popiełuszki , ks. Józefa Domachowskiego zaświadczenie o niekaralności w Toruniu, ks. Kanonika Pawła Piotra Gogi , ks. Stanisława Kujota , ks. Stanisława Staszica , Księdza Stanisława Paluszyńskiego , Księżycowa , Kubusia Puchatka , Kujawska , Kukułki , Kuropatwy , Kurpiowska , Kwiatowa , Kwitnącej Jabłoni , Lawendowa , Lecha , Legionów , Legnicka , Leona Czarlińskiego , Leona Jeśmanowicza , Leona Raszei , Leona Szumana , Leona Witkowskiego , Leona Wyczółkowskiego , Leonida Teligi , Leszczynowa , Leśna , Leśny Trakt , Letnia , Licealna , Ligi Polskiej , Lilii Wodnych , Liliowa , Lipnowska , Lisia , Lniana , Lotników , Luba , Lubelska , Lubicka , Ludwika Czachowskiego , Ludwika Kolankowskiego , Ludwika Rydygiera , Ludwika Ślaskiego , Ludwika Waryńskiego , Ludwika Zamenhofa , Lwowska , Ładna , Łazienna , Łączna , droga Łąkowa , Łąkowa , Łomżyńska , Łosia , Łozowa , Łódzka , Łubinowa , Łukasza Watzenrodego , Łukowa , Łysomicka , Mahoniowa , Majdany , Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala , Makowa , Malinowa , Malwowa , Mała , Małe Garbary , Małgorzatki , Mariana Jaroczyńskiego , Mariana Sydowa , Marii Konopnickiej , Marii Kuncewiczowej , Marii Skłodowskiej-Curie , Marzanny , Maszynowa , Matysiaków , Mazowiecka , Mazurska , Melanii Sinorackiej , Melchiora Wańkowicza , Michała Drzymały , Michała Sczanieckiego , Miedza , Międzymurze , Międzyrzecze , Migdałowa , Mikołaja Kopernika , Mikołaja Reja , Miła , Miodowa , Mistrza Twardowskiego , mjr. Henryka Sucharskiego , mjr. Jana Piwnika , mjr. Ludwika Idzikowskiego , mjr. Wacława Kryńskiego , Mleczna , Młodzieżowa , Młyńska , Modrakowa , Modrzewiowa , Morelowa , Morwowa , Most Pauliński , Mostowa , Myśliwska , Na Przełaj , Na Uboczu , Na Zapleczu , Nad Rzeczką , Nad Strugą , Nad Zatoką , Narcyzowa , Nasza , Nenufarów , Niedźwiedzia , Nieszawska , Nowotarska , Odległa , Odrodzenia , Ogrodowa , Okopowa , Okólna , Oleńki , Olęderska , Olimpijska , Olsztyńska , Olszynowa , Orla , Orląt Lwowskich , Orzechowa , Osadnicza , Osiedlowa , Osikowa , Ostra , Ostrołęcka , Otłoczyńska , Owocowa , Owsiana , Palmowa , Pałucka , Pana Kleksa , Pana Tadeusza , Pana Wołodyjowskiego , Pancernych , Panny Marii , Papowska , Parkowa , Pawia , Pawła Kałamarskiego , Pera Jonssona , Perkoza , Perłowa , Piaskowa , Piastowska , Piekary 51 Toruń, Piernikarska , Piękna , Pigwowa , Pilska , Piotra Curie , Piotrkowska , Pistacjowa , Platanowa , Plebiscytowa , Płaska , płk. dr. Leona Strehla , płk. Franciszka Niepokólczyckiego , Płocka , Pod Dębową Górą , Pod Krzywą Wieżą , Podbipięty , Podchorążych , Podgórna , Podgórska , Podmurna , Podporucznika Jerzego Paszkowskiego , Pogodna , Pokątna , Polna , Polskiego Czerwonego Krzyża , Pomarańczy , Popiela , Poprzeczna , Poranna , Port Drzewny , Porzeczkowa , Powiśle , Powstańców Śląskich , Powstańców Wielkopolskich , Poznańska , ppłk. Jana Pałubickiego , Prosowa , Prosta , Przedzamcze , Przelot , Przemyska , Przeskok , Przesmyk , Przy Cegielni , Przy Grobli , Przy Kaszowniku , Przy Lesie , Przy Nasypie , Przy Rynku Wełnianym , Przy Skarpie , Przy Torze , Przyjaciół , Przyjemna , Przylaszczkowa , Przysiecka , Przytulna , Pszczelna , Pszeniczna , Ptasia , Puchacza , Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego , Rabiańska , Radiowa , Radomska , Radosna , Rajmunda Galona , Relaksowa , Renklodowa , Roberta Głębockiego , Rodzinna , Rodzynkowa , Rojewska , Rolnicza , Romantyczna , Romualda Traugutta , Roślinna , Rozwarta , Równinna , Różana , Rubinowa , Rudacka , Rudego , Rumiankowa , Rusa , Rybaki , Rypińska , Rysia , Ryżowa , Rzeczna , Rzepakowa , Rzeszowska , Sadowa , Samuela Bogumiła Lindego , Sanocka , Sarnia , Sasankowa , Sebastiana Klonowica , Selerowa , Serdeczna , Sezamkowa , Siedlecka , Sielska , Sieradzka , Siewna , Sindbada , Sitowia , Skierki , Skierniewicka , Skryta , pl. Skwer Inwalidów Wojennych TORUŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, Słodka , Słoneczna , Słowicza , Słupska , Służewska , Smocza , Sobótki , Sokola , Solankowa , Sopocka , Sowia , Spacerowa , Spokojna , Sporna , Sportowa , Spółdzielcza , Srebrna , Srebrzysta , Stalowa , Stanisława Małachowskiego , Stanisława Moniuszki , Stanisława Przybyszewskiego , Stanisława Sędziaka , Stanisława Szymańskiego , Stanisława Wyspiańskiego , Stanisławy i Damazego Jaworskich , Stara Droga , Stawki Południowe , Stefana Batorego , Stefana Burhardta , Stefana Czarnieckiego , Stefana Jaracza , Stefana Okrzei , Stefana Srebrnego , Stefana Żeromskiego , Steinbornów , Stepowa , Stokrotkowa , Storczykowa , Stroma , Strumykowa , Strzałowa , Studzienna , Sucha , Sukiennicza , Suwalska , Sygnałowa , Sylwestra Kaliskiego , Szafranowa , Szałwiowa , Szarika , Szarych Szeregów , Szczecińska , Szczepana Waczyńskiego , Szczęsna , Szczęśliwa , Szczytna , Szeroka , Szewska , Szmaragdowa , Szosa Bydgoska , Szosa Chełmińska , Szosa Lubicka , Szosa Okrężna , Szpitalna , Szubińska , Szuwarów , Szyszkowa , Ścieżka Szkolna , Śliczna , Ślimak Getyński , Śliwowa , Ślusarska , Środkowa , św. Andrzeja Boboli , św. Antoniego , św. Jakuba , św. Jana , św. Jana Bosko , św. Józefa , św. Katarzyny , św. Klemensa , św. Mikołaja , św. Wojciecha , Światowida , Świerkowa , Świętej Faustyny , Świętopełka , Tadeusza Kościuszki , Tadeusza Rejtana , Targowa , Tarnobrzeska , Tarnowska , Tartaczna , Tataraków , Techniczna , Telimeny , Teodora Donimirskiego , Tęczowa , Tomasza Stawisińskiego , Topazowa , Torowa , Towarowa , Trakcyjna , Traktorowa , Tramwajowa , Truskawkowa , Trzcinowa , Tulipanowa , Turkusowa , Turystyczna , Twarda , Tymona Niesiołowskiego , Ugory , Ukośna , Uniwersytecka , Urocza , Urodzajna , Urzędnicza , Ustronna , Uśmiechu , Wacława Hulewicza , Wacława Szyszkowskiego , Wakacyjna , Wałdowska , Wały gen. Władysława Sikorskiego , Wandy Bukiewicz , Wapienna , Warmińska , Warszawska , Warzywna , Wąska , Wesoła , Wianki , Wiązowa , Widok , Wiejska , Wielki Rów , Wielkie Garbary , Wierzbowa , Wieżowa , Wiklinowa , Wilama Horzycy , Wilcza , Wileńska , Wilhelminy Iwanowskiej , Willowa , Wincentego Witosa , Winna zaświadczenie o niekaralności Toruń , Winnica , Winogronowa , Wiosenna , Wiślana , Wiśniowa , Wita Stwosza , Władysława Balewskiego , Władysława Bojarskiego TORUŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, Władysława Broniewskiego , Władysława Dziewulskiego , Władysława Grabskiego , Władysława Łokietka , Władysława Reymonta , Władysława Warneńczyka , Włocławska , Włodzimierza Zonna , Wodna , Wodociągowa , Wojciecha Korfantego , Wojska Polskiego , Wola Zamkowa , Wrzosowa , Wschodnia , Wspólna , Wykopy , Wymarzona , Wypoczynkowa , Wyrzyska , Wysoka , Zacisze , Zagłoby , Zagonowa , Zagrodowa , Zakątek , Zakole , Zakosy , Zakręt , Zamojska , Zaszpitalna , Zaułek Dworcowy , Zaułek Prosowy , Zbigniewa Iwanowa , Zbigniewa Zdrójkowskiego , Zbożowa , Zdrojowa , Zdzisława Dandelskiego , Zielna , Zielona , Zielonogórska , Ziemi Michałowskiej , Ziemowita , Zimorodka , Zimowa , Złota , Złotej Rybki , Zofii Nałkowskiej , Zwrotnicza , Zygfryda Gardzielewskiego , Zygmunta Działowskiego , Zygmunta Krasińskiego , Zygmunta Mocarskiego , Zygmunta Moczyńskiego , Źródlana , Żbikowa , Żeglarska , Żelazna , Żółkiewskiego , Żurawia , Żwirki i Wigury , Żytnia , Żywiczna , Żyzna.

Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności

ZIELONA GÓRA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze (Zielona Góra Zaświadczenie o niekaralności)
Pl. Słowiański 6, 65-958 ZIELONA GÓRA
Obsługa klienta: poniedziałek 815 – 1730, wtorek – piątek 815 – 1500

Biuro Informacyjne KRK (Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności) oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym wydając zaświadczenie o niekaralności dla miasta Zielona Góra.

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do pracy, do przetargu dla nauczyciela, do pozwolenia na broń itp. znajduje się poniżej

Zamów już teraz zaświadczenie o niekaralności do domu, biura lub zagranicę i wypełnij powyższy formularz.

ZIELONA GÓRA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z KRK

Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności

Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności

ulice: Ceglana , Drzonków-Przyjazna , Drzonków-Przyjemna , Drzonków-Przytulna , Drzonków-Rajcowska , Drzonków-Rajtarowa , Drzonków-Regentowa , Drzonków-Rydwanowa , Jana Kochanowskiego , Mikołaja Kopernika , Łężyca-Agrestowa , Łężyca-Geodetów , Łężyca-Krańcowa , Łężyca-Sasankowa , Łężyca-Spacerowa , Jacka Malczewskiego , Nowy Kisielin-Dolna , Nowy Kisielin-Polna , Ochla-Porannej Rosy , Ogrodowa , Władysława Orkana , Przylep-Leszczynowa , Przylep-Turystyczna , Racula-11 Listopada , Racula-Czereśniowa , Racula-Jakuba Bojka , Racula-Międzylesie , Królewny Śnieżki , Zatonie-Jęczmienna , Zawada-Kożuchowska , Zjednoczenia , Nowy Kisielin-Kasztanowa , Nowy Kisielin-Strumykowa , Ochla-Marii Konopnickiej , Racula-Braci Gierymskich , Racula-Ireny Kosmowskiej , Racula-Wincentego Witosa , Aleja Niepodległości , Agatowa , Agrestowa , Akacjowa , Akademicka , Aleja Juliusza Słowackiego , Aleja Konstytucji 3 Maja , Aleja Wojska Polskiego , Aliny , Amarantowa , Amelii , Ametystowa , Henryka Arctowskiego , II Armii , Armii Krajowej , Armii Ludowej , Azaliowa , Balladyny , Bananowa , Bankowa , Barcikowice , Barcikowiczki , Generała Józefa Bema , Beniowskiego , Beżowa , Billewiczówny , Błękitna , Błotna , Bociania , Boczna , Boduena , Bohaterów Westerplatte , Bolesława Chrobrego , Bolesława Krzywoustego , Bolka i Lolka , Bordowa , Borówkowa , Bosmańska , Botaniczna , Braniborska , Bratkowa , Brązowa , Browarna , Brylantowa , Budowlana , Budziszyńska , Bukowa , Bułgarska , Bursztynowa , Calineczki , Ceramiczna , Chabrowa , Józefa Chełmońskiego , Chemiczna , Chłodna , Chmielna , Chochlika , Fryderyka Chopina , Chynowska , Cicha , Ciesielska , Cisowa , Stanisława Cynarskiego , Cyprysowa , Cytrynowa , Jana Czerskiego , Zygmunta Czubińskiego , Czyżykowa , Daliowa , Dantyszka , Dąbrówki , Dekoracyjna , Dereszowa , Derwida , Dębowa , Diamentowa , Długa , Dolina Luizy , Dolina Zielona , Dolna , Ignacego Domeyki , Dożynkowa , Drzewna , Drzonków-Akacjowa , Drzonków-Bażantowa , Drzonków-Boczna , Drzonków-Bukowa , Drzonków-Cisowa , Drzonków-Czyżykowa , Drzonków-Dębowa , Drzonków-Gajowa , Drzonków-Grzybowa , Drzonków-Jastrzębia , Drzonków-Jeżdziecka , Drzonków-Kamieniecka , Drzonków-Kąpielowa , Drzonków-Klonowa , Drzonków-Kościelna , Drzonków-Krótka , Drzonków-Krucza , Drzonków-Kwiatowa , Drzonków-Leśna , Drzonków-Lipowa , Drzonków-Lisia , Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności, Drzonków-Miła , Drzonków-Modrzewiowa , Drzonków-Niedżwiedzia , Drzonków-Olimpijska , Drzonków-Orla , Drzonków-Ośrodkowa , Drzonków-Pięciobojowa , Drzonków-Pogodna , Drzonków-Przełajowa , Drzonków-Rebusowa , Drzonków-Regimentowa , Drzonków-Rekreacyjna , Drzonków-Rotowa , Drzonków-Rybałtowa , Drzonków-Rycerska , Drzonków-Sarnia , Drzonków-Słoneczna , Drzonków-Sosnowa , Drzonków-Sowia , Drzonków-Strumykowa , Drzonków-Szermiercza , Drzonków-Szkolna , Drzonków-Wiewiórcza , Drzonków-Wilcza , Drzonków-Zamkowa , Drzonków-Zmienna , Michała Drzymały , Xawerego Dunikowskiego , Dworcowa , Działkowa , Dzika , Ekologiczna , Elektronowa , Energetyków , Fabryczna , Fajansowa , Fantazego , Festiwalowa , Figowa , Filona , Fioletowa , Fiołkowa , Foluszowa , Francuska , Fregatowa , Kazimierza Funka , Gajowa , Geodetów , Braci Gierymskich , Glinianki , Bartosza Głowackiego , Zbyszka Godlewskiego , Goplany , Gorzowska , Goździkowa , Górna , Grabca , Grabowa , Graniczna , Gronowa , Artura Grottgera , Grunwaldzka , Gryfa , Grzegorza , Grzybowa , Hawryłowicza , Helska , Hiszpańska , Hoffmana , Horsztyńskiego , Irysowa , św. Jadwigi , Anny Jagiellonki , Jagodowa , Jałowcowa , Jana Sobieskiego , Jana z Kolna , Jany , Jarogniewice , Jarzębinowa , Jasia i Małgosi , Jaskółcza , Jasna , Jastrzębia , Jaśminowa , Jedności , Jelenia , Jeleniów , Jemiołowa , Jesienna , Jesionowa , Jeździecka , Jeżykowa , Jeżynowa , Jęczmienna , Jędrzychowska , Jodłowa , Kaczeńcowa , Kalinowa , Kamionkowa , Kapitańska , Mieczysława Karłowicza , Karminowa , Karowa , Jana Kasprowicza , Kasztanowa , Kazimierza Wielkiego , Kąpielowa , Keramzytowa , Ketlinga , Kiełpin , Kiełpińska , Jana Kilińskiego , Kingi , Kirkora , Klementowskich , Klinkierowa , Klonowa , Kmicica , Kokosowa , Oskara Kolberga , Kolejowa , Kolorowa , Hugo Kołłątaja , Kombatantów , Tadeusza Konicza , Konopna , Marii Konopnickiej , Konstruktorów , Konwaliowa , Kopciuszka , Koralowa , Kordiana , Juliusza Kossaka , Kostrzyńska , Kosynierów , Kościelna , Tadeusza Kościuszki , Kościuszkowców , Kożuchowska , Krakusa , Kraljevska , Ignacego Krasickiego , Zygmunta Krasińskiego , Krasnoludków , Józefa Ignacego Kraszewskiego , Krawiecka , Kremowa , Krępa Mała , Krępa-Dolna , Krępa-Dzika , Krępa-Kasztanowa , Krępa-Krótka , Krępa-Leśna , Krępa-Lipowa , Krępa-Łąkowa , Krępa-Młyńska , Krępa-Odrzańska , Krępa-Piękna , Krępa-Podgórna , Krępa-Sportowa , Krępa-Szkolna , Krępowska , Kręta , Krokusowa , Krośnieńska , Krótka , Krucza , Krzemieniecka , Krzywa , Anieli Krzywoń , Kubusia Puchatka , Kucykowa , Kukułcza , Kupiecka , Laury , Lawendowa , Lazurowa , Lecha , Lechitów , Leszczynowa , Leśna , Letnia , Licealna , Liliowa , Lipowa , Lisia , Kazimierza Lisowskiego , Lotników , Lubuska , Ludowa , Lwowska , Łabędzia , Łąkowa , Łężyca-Apartamentowa , Łężyca-Aroniowa , Łężyca-Boczna , Łężyca-Borówkowa , Łężyca-Bratkowa Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności , Łężyca-Budowlanych , Łężyca-Dolna , Łężyca-Drobiowa , Łężyca-Inżynierska , Łężyca-Irysowa , Łężyca-Jagodowa , Łężyca-Konwaliowa , Łężyca-Kościelna , Łężyca-Krótka , Łężyca-Kwiatowa , Łężyca-Leśna , Łężyca-Liliowa , Łężyca-Maciejkowa , Łężyca-Makowa , Łężyca-Malinowa , Łężyca-Morwowa , Łężyca-Murarska , Łężyca-Odrzańska , Łężyca-Piastowska , Łężyca-Polna , Łężyca-Poziomkowa , Łężyca-Prosta , Łężyca-Różana , Łężyca-Skrajna , Łężyca-Spokojna , Łężyca-Sportowa , Łężyca-Stokrotkowa , Łężyca-Tulipanowa , Łężyca-Ustronna , Łężycka , Ługowo , Ignacego Łukasiewicza , Łużycka , Maciejowicka , Generała Madalińskiego , Mahoniowa , 1 Maja , Makowa , Malinowa , Mała , Mariacka , Marzęcin , Masarska , Mazepy , Mechaników , Piotra Michałowskiego , Adama Mickiewicza , Mieczykowa , Mieszka I , Międzyrzecka , Migdałowa , Miła , Miodowa , Misia Uszatka , Młyńska , Modrzewiowa , Mokra , Stanisława Moniuszki , Monte Cassino , Morelowa , Morwowa , Mrągowska , Nad Łąkami , Naftowa , Nagietkowa , Nasza , Niebieska , Niecała , Czesława Niemena , Alfreda Nobla , Nowa , Nowojędrzychowska , Nowy Kisielin-Brzozowa , Nowy Kisielin-Bukowa , Nowy Kisielin-Cedrowa , Nowy Kisielin-Cisowa , Nowy Kisielin-Dębowa , Nowy Kisielin-Grabowa , Nowy Kisielin-Jesionowa , Nowy Kisielin-Klonowa , Nowy Kisielin-Kolejowa , Nowy Kisielin-Kościelna , Nowy Kisielin-Krótka , Nowy Kisielin-Leśna , Nowy Kisielin-Łąkowa , Nowy Kisielin-Naukowa , Nowy Kisielin-Odrzańska , Nowy Kisielin-Pałacowa , Nowy Kisielin-Podgórna , Nowy Kisielin-Rozwojowa , Nowy Kisielin-Sosnowa , Nowy Kisielin-Spokojna , Nowy Kisielin-Świerkowa , Nowy Kisielin-Żródlana , NowyKisielin-Piaskowa , Objazdowa , Obywatelska , Ocha-Łąkowa , Ochla-3 Maja , Ochla-Akacjowa , Ochla-Alfreda Smoczyka , Ochla-Chabrowa , Ochla-Czeremchowa , Ochla-Deszczowa , Ochla-Dębowa , Ochla-Dworskie Os. , Ochla-Dzika , Ochla-Feliksa Stamma , Ochla-Folklorystyczna , Ochla-Górna , Ochla-Grzybowa , Ochla-Henryka Łasaka , Ochla-Janusza Korczaka , Ochla-Jelenia , Ochla-Kalinowa , Ochla-Klimatyczna , Ochla-Kożuchowska , Ochla-Kręta , Ochla-Krótka , Ochla-Kwiatowa , Ochla-Leśna , Ochla-Lisia , Ochla-Łąkowa , Ochla-Makowa , Ochla-Malinowa , Ochla-Młyńska , Ochla-Muzealna , Ochla-Ogrodnicza , Ochla-Osiedle Dworskie , Ochla-Osiedlowa , Ochla-Polna , Ochla-Porzeczkowa , Ochla-Prosta , Ochla-Przyleśna , Ochla-Sadowa , Ochla-Sarnia , Ochla-Słoneczna , Ochla-Sokola , Ochla-Sosnowa , Ochla-Sportowa , Ochla-Stroma , Ochla-Strumykowa , Ochla-Strzelecka , Ochla-Szkolna , Ochla-Świętego Huberta , Ochla-Topolowa , Ochla-Wilcza , Ochla-Wrzosowa , Ochla-Zacisze , Ochla-Zawilcowa , Ochla-Zielonogórska , Ochla-Żagańska , Okrężna , Leopolda Okulickiego , Tadeusza Olbrychta , Olchowa , Oliwkowa , Orla , Orzechowa , Osadnicza , Osiedle Kaszubskie , Osiedle Pomorskie , Osiedleśląskie , Osiedlowa , Owocowa , Parkowa , Partyzantów , Pawia , Perłowa , Piaskowa , Piastowska , dr Pieniężnego , Piękna , Pinokia , Pionierów Zielonej Góry , Piotrusia Pana , Pistacjowa , Plac Bohaterów , Plac Jana Matejki , Plac Kolejarza , Plac Pocztowy , Plac Słowiański , Emilii Plater , Platynowa , Plonowa , Pod Filarami , Pod Topolami , Podbipięty , Podgórna , Podwójna , Polanka , Polna , Połaniecka , Józefa Poniatowskiego , Popielata , Porcelanowa , Porzeczkowa , Potokowa , Powstańców Warszawy , Poziomkowa , Poznańska , Prosta , Przecznica , Przemysłowa , Przewalskiego , Przy Gazowni , Przylep-22 Lipca , Przylep-9 Maja , Przylep-Akacjowa , Przylep-Czereśniowa , Przylep-Dojazdowa , Przylep-Gronowa , Przylep-Handlowa , Przylep-Hetmańska , Przylep-Husarska , Przylep-Kokosowa , Przylep-Kolejowa , Przylep-Kolista , Przylep-Kosowa , Przylep-Lawendowa , Przylep-Leśna , Przylep-Lotnicza , Przylep-Łąkowa , Przylep-Malinowa , Przylep-Morelowa , Przylep-Ogrodnicza , Przylep-Orzechowa , Przylep-Osiedlowa , Przylep-Pilotów , Przylep-Podgórna , Przylep-Polna , Przylep-Potokowa , Przylep-Robotnicza , Przylep-Rycerska , Przylep-Sadowa , Przylep-Skokowa , Przylep-Sosnowa , Przylep-Spokojna , Przylep-Strażacka , Przylep-Strumykowa , Przylep-Szewska , Przylep-Szybowcowa , Przylep-Winna , Przylep-Wiśniowa , Przylep-Zielona , Przylep-Źródlana , Przyleśna , Przyrodnicza , Przysiółek Rybno , Pszenna , Ptasia , Pucka , Purpurowa , Racławicka , Racula-Drzonkowska , Racula-Głogowska , Racula-Grabowa , Racula-Groszkowa , Racula-Hortensji , Racula-Jabłonowa , Racula-Janusza Korczaka , Racula-Jaśminowa , Racula-Kalinowa , Racula-Ku Słońcu , Racula-Leszczynowa , Racula-Leśna , Racula-Liliowa , Racula-Litewska , Racula-Lucjana Rydla , Racula-Lwowska , Racula-Macieja Rataja , Racula-Michała Anioła , Racula-Modrzewiowa , Racula-Myśliwska , Racula-Oliwkowa , Racula-Podolska , Racula-Polna , Racula-Porzeczkowa , Racula-Profesorska , Racula-Radosna , Racula-Rodła , Racula-Ruciana , Racula-Saperska , Racula-Studencka , Racula-Szparagowa , Racula-Śliwowa , Racula-Świerkowa , Racula-Wiejska , Racula-Wierzbowa , Racula-Wołyńska , Racula-Wrzosowa , Racula-Zakole , Racula-Zbarska , Racula-Zielna , Raculka , Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności Rajska , Reja , Władysława Reymonta , Rezedowa , Robotnicze Os. , Rolnicza , Różana , Różowa , Rubinowa , Ruczajowa , Rumakowa , Rumiankowa , Rusałki , Rybacka , Rydza-Śmigłego , Rymarska , Rzemieślnicza , Rzepakowa , Franciszka Rzeźniczaka , Salomei , Sasankowa , Seledynowa , Henryka Siemiradzkiego , Henryka Sienkiewicza , Siewna , Generała Władysława , Siwa , Piotra Skargi , Skierki , Składowa , Marii Skłodowskiej-Curie , Skrajna , Skrzetuskiego , Słoneczna , Słonecznikowa , Słowacka , Słowicza , Słubicka , Tomasza Sobkowiaka , Sokola , Sopocka , Sorbska , Sosnowa , Sowia , Spawaczy , Spokojna , Sportowa , Spółdzielcza , Srebrna , Leopolda Staffa , Stajenna , Stary Kisielin-Akacjowa , Stary Kisielin-Dojazdowa , Stary Kisielin-Dworcowa , Stary Kisielin-Lawendowa , Stary Kisielin-Liliowa , Stary Kisielin-Makowa , Stary Kisielin-Malinowa , Stary Kisielin-Pocztowa , Stary Kisielin-Różana , Stary Kisielin-Sadowa , Stary Kisielin-Słoneczna , Stary Kisielin-Szkolna , Stary Kisielin-Urocza , Stary Kisielin-Wiosenna , Stary Kisielin-Wrzosowa , Stary Kisielin-Zakole , Stary Kisielin-Zatorze , Stary Kisielin-Zielona , Stary Rynek , Stanisława Staszica , Stefana Batorego , Stokrotkowa , Stolarska , Storczykowa , Stożne , Stroma , Andrzeja Struga , Strumykowa , Strzelecka , Pawła Strzeleckiego , Strzemienna , Studzianki , Studzienna , Sucha , Sulechowska , Suwalska , Szafirowa , Szarych Szeregów , Szczekocińska , Szkarłatna , Szmaragdowa , Szosa Kisielińska , Szpakowa , Sztormowa , Szwajcarska , Średnia , św. Trójcy , Świętojańska , Tarpanowa , Technologów , Tęczowa , Tkacka , Towarowa , Trasa Północna , Romualda Traugutta , Trójmiejska , Truskawkowa , Tulipanowa , Turkusowa , Juliana Tuwima , Kaspra Twardowskiego , Tylna , Ułańska , Unii Europejskiej , Urocza , Urodzajna , Urszuli , Ustronna , Wacława , Wandy , Waniliowa , Ludwika Waryńskiego , Warzywna , Jerzego Waszczyka , Wąska , Lilii Wenedy , Wesoła , Węgierska , Węglowa , Wiejska , Wierzbowa , Wileńska , Winna , Wiśniowa , Witebska , Władysława IV , Władysława Łokietka , Wodna , Wołodyjowskiego , Wrocławska , Wronia , Zygmunta Wróblewskiego , Wrzosowa , Leona Wyczółkowskiego , Wygoda Os. , Wypoczynek , Stefana Wyszyńskiego , Wyścigowa , Zachodnia , Zacisze , Zagłoby , Zakręt , Ludwika Zamenhofa , Zamkowa , Jana Zamoyskiego , Zatonie-Chabrowa , Zatonie-Dębowa , Zatonie-Jaśminowa , Zatonie-Konwaliowa , Zatonie-Kościelna , Zatonie-Kwiatowa , Zatonie-Leśna , Zatonie-Liliowa , Zatonie-Lipowa , Zatonie-Łubinowa , Zatonie-Makowa , Zatonie-Młyńska , Zatonie-Parkowa , Zatonie-Pszczelna , Zatonie-Sasankowa , Zatonie-Słoneczna , Zatonie-Strumykowa , Zatonie-Świerkowa , Zatonie-Świętojańska , Zatonie-Zawilcowa , Zatonie-Zielonogórska , Zawada-Agrestowa , Zawada-Akacjowa , Zawada-Brzozowa , Zawada-Chmielna , Zawada-Cmentarna , Zawada-Kościelna , Zawada-Kręta , Zawada-Krótka , Zawada-Kwiatowa , Zawada-Leśna , Zawada-Lipowa , Zawada-Łąkowa , Zawada-Morwowa , Zawada-Nowa , Zawada-Orzechowa , Zawada-Osiedlowa , Zawada-Papiernicza , Zawada-Słoneczna , Zawada-Sosnowa , Zawada-Sportowa , Zawada-Stolarska , Zawada-Strażacka , Zawada-Szkolna , Zawada-Torfowa , Zawada-Truskawkowa , Zawada-Winna , Zawada-Wiśniowa , Zawada-Wrzosowa , Zawada-Zielonogórska , Tadeusza Zawadzkiego ‚Zośki’ , Zawilcowa , Zawiszy Czarnego , Zbożowa , Zdrojowa , Zielna , Zielona , Zielonogórska , Zielony Las , Zimna , Złota , Złotej Rybki , Zyty , Źródlana , Żabia , Żeglarska , Stefana Żeromskiego , Żółta , Żurawia , Żurawinowa , Żytnia , Piwna , Wazów , Świętych Cyryla i Metodego , Generała Jarosława Dąbrowskiego , Drzonków-Eugeniusza Romera , Generała Jakuba Jasińskiego , Generała Mariana Langiewicza , Nowy Kisielin-Modrzewiowa , Nowy Kisielin-Syrkiewicza , Ochla-Franciszka Gaudyego , Ochla-Henryka Sienkiewicza , Ochla-Janusza Kusocińskiego , Ochla-Józefa Ignacego Kraszewskiego , Ochla-Kornela Makuszyńskiego , Ochla-Księdza Władysława Terlikowskiego , Ochla-Plac Bogusławy Błyskoszowej , Ochla-Świętej Jadwigiśląskiej , Ochla-Władysławy i Stanisława Grabowskich , Pułkownika Witolda Pileckiego , Plac Powstańców Wielkopolskich , Racula-Dzieci Wrzesińskich , Racula-Heleny Modrzejewskiej Zielona Góra zaświadczenie o niekaralności, Racula-Jędrzeja Cierniaka , Racula-Karola Lipińskiego , Racula-Mariana Załuskiego , Racula-Mieczysława Karłowicza , Racula-Stanisława Witkiewicza , Racula-Stanisława Wyspiańskiego , Racula-Świętego Mikołaja , Racula-Wiktorii Dzierżkowej , Racula-Xsawerego Dunikowskiego , Racula-Zofii i Ignacego Solarzów , Generała Józefa Sowińskiego , Stary Kisielin-Logistyczna , Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich , Stary Kisielin-Przedszkolna , Stary Kisielin-Świętego Floriana , Stary Kisielin-Zagajnikowa , Majora Henryka Sucharskiego , Profesora Zygmunta Szafrana , Księdza Piotra Wawrzyniaka , Stanisława Wyspiańskiego.